De Europese Unie trok in 2020 de portefeuille open om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis in de lidstaten te verzachten. Dit herstelfonds, NextGenerationEU genaamd, vormt samen met eigen middelen de basis van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Het Vlaamse relanceplan is goed voor een totale investering van 4,3 miljard euro. Zowat de helft daarvan komt uit het Europese herstelfonds, de andere helft komt uit de Vlaamse begroting. Het plan is opgebouwd rond zeven pijlers, 35 clusters en liefst 180 projecten.

Een van die pijlers behelst de verduurzaming van de economie en de samenleving en is goed voor een investering van 1,6 miljard euro. De Vlaamse regering heeft er dus voor gekozen om substantieel in de transitie naar meer duurzaamheid te investeren. Concreet gaat het om investeringen in volgende domeinen.

Met de Blue Deal [FS1] pakt de regering de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aan. Een half miljard euro wordt gespendeerd aan projecten rond infiltratie die als doel hebben om van Vlaanderen opnieuw een spons te maken – zodat water ruimte krijgt en optimaal wordt benut.

Er wordt een grootschalig programma opgestart om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen.

Warmtenetten worden op grote schaal uitgerold om groene warmte te distribueren.

Duurzame mobiliteitsmodi worden gestimuleerd, onder meer via de vergroening van de vloot van De Lijn, via de versnelde uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en via de installatie van ledverlichting langs gewestwegen.

De regering trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie en investeert bovendien in captatie en hergebruik van CO2.

Er wordt verder ingezet op de ontwikkeling van een waterstofeconomie waarin Vlaanderen een waterstofhub kan worden.

De omslag naar een maximaal circulaire economie wordt versneld. Vlaanderen moet nog meer een recyclagehub worden en daarom wordt ook innovatie in de bouwsector ondersteund gericht op circulair bouwen.

Er wordt volop geïnvesteerd in R&D via steun aan bedrijven in Vlaanderen en aan onderzoeksinfrastructuur bij de Vlaamse kennisinstellingen.

Met Vlaamse Veerkracht draagt onze regio bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), dé uitdaging van de 21ste eeuw.

Johan Hanssens, secretaris-generaal departement EWI