TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

Financiële prestaties

Het is niet overdreven om te beweren dat 2020 een jaar is dat de geschiedenisboeken zal ingaan. De COVID-19-pandemie heeft een verregaande impact gehad op de wereldeconomie. Het Belgische BBP kromp met 5,7% in 2020 (jaar-op-jaar), waardoor de kredietcrisis van 2009 in het niet verzinkt (-2% van BBP).

In deze context valt niet alleen een toename van het aantal geregistreerde ondernemingen in de cleantech sector op, maar ook een statistisch relevante toename van zowel de totale EBITDA-groei (+26,61% JoJ) als de gemiddelde EBITDA-groei per actor (+21,87% JoJ), waarmee de neerwaartse trend uit het vorige verslag voor de gegevens van 2019 wordt omgebogen. 
De verklaringen van tijdens de pandemie van 2020, dat bedrijven met een focus op duurzaamheid beter in staat zouden zijn om de crisis het hoofd te bieden, winnen hiermee ook aan geloofwaardigheid.

Het effect van schommelingen in de jaarlijkse financiële rapportering, veroorzaakt door grote techleveranciers en pioniers, was een kritische factor die gedurende het gehele decennium werd waargenomen. Het loont de moeite met deze factor rekening te houden, gezien de buitengewone prestaties van de sector in vergelijking met de algemene economie. 

De evolutie van EBITDA over het laatste decennium heeft een gestage stijging getoond, ondanks significante schommelingen van jaar tot jaar. Een nadere beschouwing van de gegevens schrijft de bron van deze schommelingen toe aan de financiële rapportering van grote techleveranciers. Grote overnames, investeringen of de verkoop van een dochteronderneming in een select aantal bedrijven kunnen een vertekend beeld geven van de gegevens.  Uitvoerders of pioniers realiseerden een stabielere en significantere groei in het afgelopen decennium, wat keer op keer bewijst dat er een marktvraag naar cleantech is. 

Een andere trend die in 2020 veranderde, waren de immateriële activa in de cleantech sector. De term valt op zijn best troebel te noemen, maar wordt doorgaans beschouwd als een meeteenheid die nauw verband houdt met investeringen in O & O, innovatie en octrooien. Deze klasse van activa heeft sinds 2013 een gestage terugval gekend. In 2020 herstelde die en steeg bijna tot recordhoogtes. Alle lidmaatschapstypes hebben hun immateriële activa uitgebreid, maar met name de enablers bezitten een verwaarloosbare hoeveelheid in vergelijking met de rest van de sector. Dit hoeft niet te verbazen, aangezien enablers gewoonlijk de invoering van technologieën door andere actoren vergemakkelijken in plaats van ze zelf te ontwikkelen.

Share

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com